Të hyrat e doganës, për tre muaj 229.9 milionë euro

Të hyrat e doganës, për tre muaj 229.9 milionë euro

Gjatë tre mujorit të parë të vitit 2019 të hyrat e përgjithshme të inkasuar nga Dogana e Kosovës në total arritën vlerën prej rreth 229.9 mil€, gjë që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018 paraqet një rritje prej 10.3 % apo rreth 21.5 mil€ më shumë., njofton Dogana e Kosovës.

“Në anën tjetër, ndikim në të hyra ka pasur MSA dhe lirimet nga taksat në import për prodhuesit kosovar për lënden e parë dhe të gjitha inputet që përdoren në procesin e prodhimit. Sa i përket MSA duhet theksuar se ndikimi në të hyra nga MSA përgjatë kësaj periudhe është rreth 12.9 mil€ apo rreth 46.6% me shume së periudha e njëjtë vitit paraprak, ndërsa ndikimi në të hyra nga pako fiskale që i referohen prodhuesve përgjatë periudhës raportuese është rreth 17.2 mil€, që paraqet një rritje prej rreth 59 % krahasuar me periudhën e njëjtë te vitin e kaluar.”, thuhet në komunikatën e Doganës së Kosovës.

Sipas doganës shikuar për nga struktura e të hyrave kufitare, kontributin më të madh pozitiv në rritjen e të hyrave nga importi e kanë dhënë të hyrat e arkëtuara nga TVSH – të cilat kanë shënuar rritje prej rreth 6.47% apo rreth 7.2 mil€ më shumë se sa periudha e njëjtë e vitit të kaluar.

“Në anën tjetër, të hyrat nga taksa doganore kanë shënuar rritje prej rreth 8% apo shprehur në vlerë nominale rreth 2 mil€ më shumë. Ngjashëm me taksën doganore, edhe të hyrat nga taksa e akcizës kanë shënuar rritje prej 11.6%, apo shprehur në vlerë nominale rreth 9 milion € më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Të hyrat nga TVSH në kufi gjatë kësaj periudhe marrim pjesë me rreth 51%, pasuar nga të hyrat e arkëtuara prej akcizës me rreth 37.5% dhe të hyrat nga taksa doganore me rreth 11.5%.” , bën të ditur Dogana e Kosovës.

Dogana po ashtu njofton se eksporti përgjatë periudhës raportuese ka shënuar ngritje ne sasi prej rreth 6.6%, përderisa edhe vlera e eksportit ka shënuar ngritje me rreth 12.46%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar./21Media