Sipas vlerësimit të Gjykatës, pretendimet ankimore të prokurorisë nuk janë të bazuara

Sipas vlerësimit të Gjykatës, pretendimet ankimore të prokurorisë nuk janë të bazuara

Gjykata e Apelit e Kosovës ka refuzuar ankesën e Prokurorisë Speciale aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë të datës 3 prill të këtij viti.

Me anë të aktvendimit, gjykata themelore e ka hedhur poshtë aktakuzën e prokurorisë dhe e ka pushuar procedurën penale, ndaj të pandehurit Ragip Begaj, për shkak të veprës penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Vepër për të cilën dyshohet ta ketë kryer në cilësi të kryetarit të Komunës së Malishevës.

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore të prokurorisë nuk janë të bazuara, ngase gjykata e shkalles se parë më të drejtë ka marrën aktvendim për hedhje të aktakuzës dhe se arsyet e dhëna për mungesën e provave i aprovon edhe kjo gjykatë.