5 vjet dënim për të akuzuarin

5 vjet dënim për të akuzuarin

Gjykata e Apelit ka njoftuar se e ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Themelore, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 04.03.2019, në rastin e të akuzuarit L.M. për shkak të veprës penale “Rrezikim i trafikut publik”.

Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është ndryshuar vetëm sa i përket vendimit mbi dënim, ashtu që nga 3 vjet e 6 muaj burgim, të akuzuarit dënimi i është rritur në 5 vjet.

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, rrethanat e konstatuara dhe të vlerësuara nga Gjykata e Shkallës së Parë nuk justifikojnë shqiptimin e dënimit me burg në kohëzgjatje prej 3 vjet e 6 muajve, si të mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të dënimit, për veprën penale në fjalë,  në të cilën kanë humbur jetën dy persona F.R. 23 vjeçare dhe L.A. 30 vjeçare, ngase nuk është në proporcion me intensitetin e të mirës së mbrojtur, e as me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si ekzekutor.