Nënkomisioni për MSA-në Kosovë-BE pajtohet për zbatimin e CEFTA-së

Zyrtarët nga Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë thirrur një takim dje në Bruksel për të diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar në fushat e Tregtisë, Industrisë, Doganave dhe Tatimeve. Diskutimi u zhvillua në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila ka hyrë në fuqi në prill 2016.
Sipas njoftimit të zyrës së BE-së në Kosovë, gjatë takimit, zyrtarët shkëmbyen mendime për fusha të ndryshme, duke përfshirë tregtinë, industrinë dhe politikën e NVM-ve, doganat, tatimet dhe lëvizjen e lirë të mallrave.
“Në të gjitha fushat, Bashkimi Evropian dhe Kosova ranë dakord për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve përkatëse të Programit të Reformës Ekonomike, Agjendës evropiane së reformave dhe rekomandimeve nga Raporti i Komisionit për Kosovën 2021. Bashkimi Evropian përshëndeti progresin në kryerjen e reformave në disa fusha dhe i kërkoi Kosovës që të rrisë ritmin e zbatimit në të tjerat, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me agjendën evropiane të reformave. Në fushën e tregtisë, palët diskutuan për deficitin tregtar dhe zhvillimin e politikës tregtare. Pas pikës së ulët të vitit 2020 në mes të pandemisë, tregtia ndërmjet Kosovës dhe BE-së u rikuperua mirë në vitin 2021 dhe BE-ja mbetet partneri i parë tregtar i Kosovës. Komisioni inkurajoi zbatimin dhe forcimin e vazhdueshëm të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe kërkoi që protokollet shtesë për lehtësimin e tregtisë dhe tregtinë e shërbimeve të ratifikohen me shpejtësi” u bë e ditur në komunikatë.
Për sa i përket klimës së investimeve, u inkurajua përafrimi i mëtejshëm me rregulloret dhe praktikat më të mira të BE-së.
“Në këtë drejtim, progresi në përafrimin me acquis për sa i përket homologimit të automjeteve u mirëprit gjithashtu. Miratimi i ligjit për tregtinë e jashtme u mirëprit dhe Kosova u inkurajua që të zhvillojë një politikë për adresimin e deficitit tregtar. Sa i përket doganave dhe tatimeve, Kosova ka bërë progres në ndryshimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave për ta harmonizuar atë me legjislacionin e BE-së. Komisioni Evropian gjithashtu përshëndeti hapjen e terminalit të parë doganor në pronësi publike dhe inkurajoi Kosovën që të vazhdojë fazën e heqjes së tarifave të përdorimit për objektet doganore. Për më tepër, Komisioni Evropian theksoi rëndësinë e luftimit të mëtejshëm të ekonomisë informale dhe rekomandoi marrjen e hapave për të hapur rrugën për një reformë gjithëpërfshirëse dhe të plotë të politikës tatimore, duke përfshirë vazhdimin e një dixhitalizimi gradual të plotë të të gjitha shërbimeve tatimore. Sa i përket politikës së industrisë dhe NVM-ve, Komisioni Evropian mirëpriti themelimin e gjykatës komerciale e cila ka potencial për të përmirësuar shumë mjedisin e biznesit në Kosovë. Kosova u zotua të vazhdojë të përmirësojë mjedisin e biznesit duke përfshirë rritjen e dixhitalizimit dhe thjeshtimit të licencave dhe lejeve. Komisioni Evropian rikujtoi gjithashtu nevojën që Agjencia Kosovare e Investimeve dhe Përkrahjes së Ndërmarrjeve (KIESA) të mbështesë më mirë investimet dhe sektorin privat”, u bë e ditur në komunikatë.
Në lidhje me lëvizjen e lirë të mallrave, diskutimi u fokusua në rritjen e kapaciteteve të institucioneve dhe përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit me acquis të BE-së me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës cilësore në fushat e standardizimit, akreditimit, vlerësimit të konformitetit, metrologjisë dhe mbikëqyrjes së tregut.

Back to top button