Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamentit për të Mitur, shpalli aktgjykim dënues ndaj të miturit A.H i cili sipas propozimit për shqiptimin të burgimit për të mitur të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, ka kryer veprën penale sulmi seksual.

Trupi Gjykues i kryesuar nga gjyqtarja Kadrije Goga – Lubishtani, pas mbajtës së shqyrtimeve gjyqësor, dhe administrimit të të gjitha provave, të miturin A.H. sipas propozimit të prokurorisë i shqiptoi dënim burgimi për të mitur në kohëzgjatje prej pesë vjet, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim.

“I mituri në korrik të vitit 2020 në oborrin e shtëpisë së tij, konkretisht pas shtëpie, e ka prekur të dëmtuarën e mitur e moshës 5 vjeçare për qëllime seksuale, ku pas ekzaminimit në Qendrën Emergjente në Ferizaj nga gjinekologu vërehen njolla gjaku në organin gjenital të 5 vjeçares”, thuhet në komunikatën e Gjykatës Themelore në Ferizaj.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizaj./21Media