U kërkua që të ndalet praktika e avancimit të prokurorëve në emër të transferimit të përkohshëm

U kërkua që të ndalet praktika e avancimit të prokurorëve në emër të transferimit të përkohshëm

Instituti i Kosovës për Drejtësi publikoi raportin e monitorimit të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial në vitin 2020. Në këtë raport u pasqyrua mosvendimmarrja e këtyre këshillave në miratimin e legjislacionit sekondar, mosraportimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve para Këshillave si dhe shkelja e Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik./21Media