Në seancën e Kuvendit të Kosovës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skënder Reçica ka thënë se në Kosovë janë rreth 200 mijë persona me aftësi të kufizuara, shumë prej të cilëve presin përfshirje të barabartë në shoqëri.

Ai ka thënë se për mirëqenien e tyre duhet të punohet më shumë, pavarësisht që ka pasur disa arritje në këtë drejtim.

“Gjendja e tanishme e personave me aftësi të kufizuar nuk përmbush realizimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore në kushtet e barabarta me të tjerët, andaj si rrjedhojë të gjitha institucionet dhe shoqëria në përgjithësi janë përgjegjëse për garantimin e kësaj të drejte, e cila arrihet vetëm duke eliminuar çdo lloj pengese që krijon vështirësi në respektimin e parimit të mos-diskriminimin ndaj personave me aftësi të kufizuar”, ka thënë ai.

Reçica ka thënë se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të punojnë në zbatimin e programeve të mbështetjes financiare për këtë kategori.

“Sfidë për angazhimin e personave me aftësi të kufizuar në punë të rregullt është edhe ligji për zyrtarët publik sepse nuk parasheh ndonjë dispozitë të veçantë për personat me aftësi të kufizuar, në mënyrë të afirmimit të të drejtave të tyre në kushte të barabarta për punësim në institucionet e administratë shtetërore. Përveç kësaj, sfidë tjetër mbetet infrastruktura e institucioneve për qasje më të lehtë të personave me aftësi të kufizuar në objekte zyrtare”, ka thënë ai.