Telekomi i Kosovës Sh.A njoftoi të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për pozitat: Kryeshef Ekzekutiv dhe Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit, për anulimin e konkursit. Kjo për shkak të numrit të pamjaftueshëm të kandidatëve që i plotësojnë kushtet e përcaktuara me konkurs.

Telekomi i ka falënderuar të gjithë aplikantët për shprehjen e interesimit për të qenë pjesë e TK Sh.A.