Gjykata Themelore në Prizren sot ka informuar se ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, për caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të pandehurit R.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale: “vrasja e rëndë në tentativë” dhe “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Gjyqtari i procedurës, Xheladin Osmani, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të KPPRK-së dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj, ashtu që kjo masë të pandehurit do t’i llogaritet prej datës 08.02.2021 deri me datën 07.03.2021.

Gjykata me rastin e caktimit të paraburgimit ndaj të pandehurit R.K., siç është informuar përmes komunikatës, ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së Paraburgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar se:

“Më datë 08 shkurt, në Prizren, me dashje tenton ta privojë nga jeta të dëmtuarin V.H., në atë mënyrë që për shkak të mos marrëveshjes së krijuar në momentin kritik, fillon përleshja dhe pas përfundimit të përleshjes, i drejtohet me armë zjarri duke shtënë në drejtim të dëmtuarit V.H., dhe të njëjtin e qëllon nga mbrapa në pjesën e kraharorit, derisa me këtë rast vë në rrezik jetën e pjesëmarrësve tjerë në rrahje dhe kalimtarëve të rastit. Gjithashtu i pandehuri R.K., më datë të njëjtë në kundërshtim me ligjin mbi armët, ka poseduar armën e zjarrit- revolen me 2 fishekë.”, ka bërë të ditur Gjykata.

Gjykata ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e paraburgimit, sepse sipas njoftimit, hetimet në këtë çështje sa po kanë filluar, do të merren në pyetje të pandehurit, i dëmtuari dhe dëshmitarët tjerë eventual.

“Në rrjedhën e mëtejmë do të mblidhen edhe prova të tjera për zbardhjen e kësaj çështje penale, gjithashtu edhe raportet e acaruara ndërmjet palëve, andaj është mendimi i gjykatës se nëse i pandehuri lihet në liri të njëjti mund të ndikojnë tek dëmtuari dhe dëshmitarët e tjerë të cilët do të identifikohen gjatë fazës së hetimeve. Gjykata, duke vendosur lidhur me kërkesën për caktimin e paraburgimit i mori parasysh edhe masat tjera alternative, mirëpo ka ardhur në përfundim se në rastin konkret kjo masë është më oportune dhe më e arsyeshme duke marr parasysh peshën e veprës penale, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes, caktimi i paraburgimit për të pandehurin është më se i domosdoshëm dhe i arsyeshëm dhe për shkak të mbarëvajtjes së procedurës së rregullt të procedurës penale – hetimore.”, ka bërë të ditur tutje Gjykata.

Kundër këtij vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, përmes Gjykatës Themelore në Prizren, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ndërkohë, ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e këtij aktvendimi./21Media