Thirrje MASHT për përkrahje financiare

Thirrje MASHT për përkrahje financiare

Organizatat e shoqërisë civile u mblodhën para Ministrisë së Arsimit për të kërkuar shtyrjen e implementimit të Udhëzimit Administrativ (19/2018) për regjistrimin dhe funksionalizimin e qendrave mësimore. OJQ të ndryshme kanë hapur qendra mësimore në vende të ndryshme të Kosovës që nga viti 2007, ku janë mbi 50 qendra mësimore në tërë Kosovën, disa prej tyre funksionojnë brenda shkollës disa në qendra komunitare e disa në lokacione të marra me qira.

Në këto qendra vijojnë mësimin kryesisht fëmijë romë, ashkali dhe egjiptianë, por edhe fëmijë tjerë, e që po hasin në shumë vështirësi për shkak të mos financimit të duhur nga MASHT.

Zyrtarja e organizatës “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve”, Amanda Toska, tha se qëllimi i kësaj iniciative është t’ia rikujtojnë MASHT-it, sfidat me të cilat mund të përballen fëmijët e këtyre komuniteteve në rast të mbylljes së këtyre qendrave. “Qëllimi i kësaj iniciative avokuese është që t’ia rikujtojmë MASHT-it  sfidat me të cilat mund të përballen fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë si dhe fëmijët e tjerë të cilët vijojnë mësimin shtesë për shkak të vonesave të udhëzimit administrativ, e ndër të tjera në këtë udhëzim administrativ te neni 12 paragrafi 1 i udhëzimit administrativ thuhet se ‘Ministria do të hartojë një udhëzues praktik  për funksionimin e qendrave të mësimit’ i njëjti nen në paragrafin 3 sqaron më tej ‘Ministria do të sqarojë udhëzuesin me modelin e raportimit jo më vonë se 3 muaj që ky udhëzim administrativ hyn në fuqi’ duke qenë se ky udhëzues jo vetëm që nuk është shpërndarë brenda datës së afatit të përcaktuar me udhëzimin administrativ,  por ai nuk është i aprovuar nga ministri. Kjo vonesë e pa arsyeshme e ka shkaktuar një numër sfidash”, tha Toska.

Tutje ajo tha se kërkojnë nga MASHT që sa më shpejt të nxjerr udhëzuesin për regjistrimin e qendrave të mësimit shtesë dhe rrjedhimisht të hap këtë proces dhe të përkrah financiarisht.

Drejtori i Qendrave Mësimore, Muhamet Arifi, tha se për funksionimin e këtyre qendrave shumica e financimit ka ardhur nga donatorët, ndërkohë që kontributi financiar nga institucionet e Kosovës ishte minimal krahasuar me financimin e planifikuar. Andaj ai i bën thirrje MASHT për përkrahje financiare në këto qendra. “Parlamenti i Kosovës në vitin 2019 ka aprovuar 500 mijë euro për financimin e Qendrave Mësimore. Fatkeqësisht në muajin gusht kemi kuptuar se këto mjete financiare ishin dedikuar në vijën e gabueshme buxhetore investime kapitale dhe nuk mund të shfrytëzoheshin për aktivitete të qendrave mësimore, fatkeqësisht këto mjete financiare nuk janë shfrytëzuar në vitin 2019 kjo ka ndodhë për shkak të neglizhencës dhe mos koordinimit të institucioneve përgjegjëse të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministrisë së Financave e po ashtu edhe Zyrës për Qeverisje të mirë”, tha Arifi.

Sipas tij, nëse këto qendra nuk përkrahen financiarisht, sukseset e fëmijëve që vijojnë mësimet aty do të zhduken.