Gjykata e Apelit e ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë

Gjykata e Apelit e ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë

Gjykata e Apelit e Kosovës i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, palës së dëmtuar dhe avokatëve mbrojtës në rastin e të miturve G.H., R.G. dhe L.Ll., të dënuar për vrasjen e të riut nga Prishtina, Aulon Zekës.

Me këtë vendim, Gjykata e Apelit e ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë të 10 tetorit të këtij viti.

Sipas këtij aktgjykimi, i mituri G.H., i akuzuar për veprat penale “Vrasje e rëndë” dhe ”Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armeve“ është dënuar më nëntë vjet e gjashtë muaj burgim.

Të miturës R.G. për shkak të veprës penale “Dhënie e ndihmës së kryesit, pas kryerjes së veprës penale”, gjykata i ka shqiptuar masën edukuese – dërgim në institucionin edukativo- korrektues, në kohëzgjatje prej tre vjetëve.

Ndërsa, të miturit L.Ll. për veprën penale “Moslajmërim i veprave penale apo kryerësve” i është shqiptuar masa edukuese e mbikëqyrjes së shtuar të organit të kujdestarisë, në kohëzgjatje prej një viti e gjashtë muaj.

“Kolegji për të mitur, i Gjykatës se Apelit, pasi vlerësoi pretendimet në ankesat e ushtruar gjeti se aktgjykimi në fjalë, nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë dhe nuk është shkelur ligji penal në dëm të te miturve”, bëhet e ditur në komunikatën e Gjykatës së Apelit.

Kolegji po ashtu i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e avokatëve mbrojtës sa i përket vendimit mbi shqiptimin e dënimit me burgim për të mitur dhe masave edukative, pasi që gjykata e shkallës së parë drejtë i ka konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat./kallxo.com